АВГУСТ, 2020

 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 91/15 и 113/2017), и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. Гласник РС“ бр.94/2020), директор Прехрамбено угоститељске школе, са седиштем у Стоје Тошић 23, Чачак, (у даљем тексту Послодавац) 6.08.2020. године доноси:

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ

ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

 

Овим планом се утврђују мере и акгивности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.

 1. Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести

Послодавац ће на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1)         пре почетка рада обезбедити писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

2)         извршити прерасподелу радног времена и организовати рад у циљу што мањег присутва запослених у радном простору;

3)         спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

4)         обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

5)         обезбедити редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

6)         уредити начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

7)         организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Запослени је обавезан да:

1)         спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;

2)         наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

3)         додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4)         личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

5)         обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

6)         пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

 • пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;
 • у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;
 • сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.
 1. Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду вршиће лице које Послодавац одреди писаним актом.

Лице које је Послодавац одредио у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

 • учествује у изради плана примене мера;
 • припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести;
 • контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;
 • врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 • сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

 

 1. Мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести

Послодавац ће у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

 • простор у коме је боравио запослени који је заражен да се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;
 • да се поштују процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;
 • да се прецизно дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;
 • да се организује строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;
 • да се контакги запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима своде на нужне уз прописане мере заштите;
 • да се примењују све друге мере по препоруци епидемиолога.

 Прегледај документ:  Поступање у заштити од короне

 

директор школе

                                                                                    

мр Драгица Симовић