Трајање образовног профила:

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

У току четворогодишњег школовања кроз теоријску наставу ученици ће стећи опште стручно знање о графичким материјалима, графичкој опреми и технологијама, стручно знање о технологији графичке пропреме. Кроз практичну наставу ученици се обучавају за рад на рачунарима, коришћење оперативног система, интернета, уче се слепом куцању, као и раду са најсавременијим графичким програмима (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign).

Циљеви су:

v  -оспособљавање ученика за рад у  технолошким процесимаприпреме и израде штампарске форме.

v  -оспособљавање ученика за рад на рачунару(слепо куцање, употреба савремених грагичких програма за обраду текста и слика.

v  -уклапање сопственог рада са радом осталих ученока графичке струке

v  -планирање и организација сопственог рада и рада групе у графичким радионицама

v  -контрола квалитета рада

По завршеном четворогодишњем школовању и положеном матурском испиту ученици стичу звање Техничара за графичку припрему и имају могућност запошљавања у погонима графичке индустрије, штампаријама и сл., као и могућност наставка школовања на свим вишим школама и факултетима, а посебно на сродним као што је виша графичка школа и Технолошко металуршки факултет одсек графичарство.