Трајање образовног профила:

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Техничар графичке дораде се оспособљава за рад у графичкој индустрији. Бави се припремом и израдом графичких производа као што су: уџбеници, белетристика, часописи, билтени, ревије, проспекти, обрасци, календари, позивнице, рекламни материјал, амбалажа и сл. Ученици поред теоријске наставе имају велики број часова практичне наставе која се делом реализује у школским радионицама , а делом у графичим радионицама социјалних партнера.

По завршеном четворогодишњем школовању и положеном матурском испиту ученици стичу звање Техничара графичке дораде и имају могућност запошљавања у погонимаграфичке индустрије, штампаријама и сл., као и могућност наставка школовања на свим вишим школама и факултетима, а посебно на сродним као што је виша графичка школа и Технолошко металуршки факултет одсек графичарство.