Трајање образовног профила:

 ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Ученици у овом образовном профилу школују се за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела. Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци,али и на страним језицима.Ученици уче два страна језика и то Енглески језик и Немачки језик.

Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из Српског језика и књижевности и Агенцијско-хотелијерског пословања као обавезних предмета и једног наставног предмета по избору (према Правилнику о полагањи матурског испита). По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.

Поред теоријске наставе и часова вежби у Школи, ученици се упућују и на практичну наставу у туристичке агенције и хотеле у Чачку.

По завршетку четврте године и положеним стручнмм матурским испитом ученици стичу звање туристичко-хотелијерског  техничара.

Радне компетенције туристичког техничара:

-          извршава послове у туристичкој агенцију

-          ради послове на рецепцији

-          обавља пословеорганизације скупова у угоститељству и туризму

-          израђује основне калкулације у туристичкој агенцији,на рецепцији и организацији скупова

У току школавања ученици у оквиру блок наставе имају могућност да се упознају са непосредним радом туристичких агенција и рецепција хотела.

По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања.