Strane knjige

 

Списак одобрених уџбеника за школску 2020/2021. годину

Предмет

Уџбеник

Аутори

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручне школе , ЗЗУ

Број и датум решења мнистра: 601-51/57 од 11.4.1991.

Босиљка Милић

Љиљана Николић

Српски језик и књижевност

Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I-IV;

Број и датум решења мнистра: 650-135/89 од 15.3.1989. г.

 

Живојин Станојчић

Љубомир Поповић

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за први разред средње школе за гимназије и средње стручне школе , ЗЗУ

Број и датум решења мнистра: 650-02-498/2015-06 од 26.1.2016. г.

Босиљка Милић

Катарина Вучић

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручне школе, ЗЗУ

Број и датум решења министра: 601-04-51/95 од 11.4.1991.г.

 

Босиљка Милић

Љиљана Николић

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручне школе разред средње школе са, ЗЗУ

Број и датум решења министра: 601-04-51/95 од 11.4.1991.г.

 

 

 

Босиљка Милић

Љиљана Николић

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручне школе, ЗЗУ

Број и датум решења министра: 650-648/89 од 26.6.1989.г.

 

Босиљка Милић

Љиљана Николић

Енглески језик

Focus 2 уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

,,АКРОНОЛО“д.о.о.

650-02-01050/2016-06

од 22.02.2017.

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Bartosz Michalowski

 

Енглески језик

Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

,,АКРОНОЛО“   д.о.о.

650-02-01052/2016-06 од 03.03.2017.

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Bartosz Michalowski

Енглески језик

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

,,АКРОНОЛО“  д.о.о.

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Beata Ttrapnell

Bartosz Michalowski

 

Енглески језик

Solutions- pre intermediate,Oxford University Press

Tim Falla

Paul A. Davies

Енглески језик

Solutions-  Intermediate , Oxford University Press

Tim Falla

Paul A. Davies

Енглески језик

Solutions- Upper Intermediate,Oxford University Press

Tim Falla

Paul A. Davies

Математика , 1.разред

Математика 1 , Круг

Ж. Ивановић

С. Огњановић

 

Збирка задатака из математике за 1. разред средње школе , ЗЗУ

В.Стојановић

В.Сотировић

Д.Липовац

 

Збирка решених задатака из математике 1,ЗЗУ

В.Богославов

 

Математика,ЗЗУ

Р.Деспотовић

Р.Тошић

Б.Шешеља

2.разред

Математика 2, Круг

Ж. Ивановић

С. Огњановић

 

 

Математика ,ЗЗУ

Б.Шешеља и др.

 

Збирка задатака из математике, ЗЗУ

Р.Деспотовић и др.

 

Збирка решених задатака из математике 2,ЗЗУ

В.Богославов

3.разред

Математика 3, Круг

Ж. Ивановић

С. Огњановић

 

Математика,ЗЗУ

 

Г.Војводић и др.

 

Збирка решених задатака из математике 3,ЗЗУ

В.Богославов

4.разред

Математика 4, Круг

Ж. Ивановић

С. Огњановић

 

Математика са збирком задатака,ЗЗУ

Е.Пап

З.Лозанов Црвенковић

 

Збирка решених задатака из математике 4,ЗЗУ

В.Богославов

Историја

Историја за 1. разред трогодишњих стручних школа, ЗЗУ

М. Перовић

Н. Бојовић

Историја

Историја за 1. разред трогодишњих стручних школа, ЗЗУ

Данило Шаренац

Историја

Историја за 2. разред средњих стручних школа,ЗЗУ

И.Бецић

Историја

Историја за 1.разред четворогодишње стручне школе,ЗЗУ

Д.Кочић

Географија

Географија први разред или други разред средњих стручних школаа ,ЗЗУ

М. Грчић

Географија

Географија Србије, уџбеник за стручне школе; ЗЗУ

Милка Бубало Живковић,

Бојана Ђерчана, Даринка Максимовић,

Географија

Географија,Клет

В. Ковачевић

Б. Младеновић Кљајић

Географија

Географија за 2. разред  средњих стручних школа, Географија природних ресурса ЗЗУ

 

М. Љешевић

Д.Миљановић

Географија

Географија за 3. разред гимназије,ЗЗУ

 

Група аутора

Географија

Географија , ЗЗУ

М. Љешевић

Д.Миљановић

 

 

Туристичка географија

Туристичка географија за трећи разред угоститељско-туристичке школе,ЗЗУ

Б.Станишић

М.Бујошевић

Туристичка географија

Туристичка географија за четврти  разред угоститељско-туристичке школе,ЗЗУ

С.Станковић

Физика

Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за 1 и 2 разред ,ЗЗУ

Т. Бобић

М. Распоповић

Физика

Физика за први и други разред четворогодишње стручне школе,ЗЗУ

Т. Бобић

М. Распоповић

Музичка култура

Музичка култура за средње стручне школе,ЗЗУ

С. Маринковић

Рачунарство и информатика

Информатика за 2. Разред гимназије,Клет

Група аутора

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика, ЗЗУ

Н. Клем

Биологија

Биологија за средње  стручне школе,ЗЗУ

Д.Маринковић

В.Терзија

К.Пауновић

Биологија

Екологија и заштита животне средине,ЗЗУ

И.Савић

В.Терзија

Биологија

Екологија и заштита животне средине за I и II, ЗЗУ

Р.Ратајац

Биологија

Биологија за гимназије- општи смер,ЗЗУ

Г.Цвијић

Ј.Ђорђевић

Н.Недељковић

Микробиологија

Микробиологија за прехрамбену школу,ЗЗУ

М.Стојановић

 

Микробиологија ,ЗЗУ

С.Димитријевић

Хигијена

Хигијена са здравственим васпитањем,ЗЗУ

Николић и др.

Хемија

Неорганска хемија ,ЗЗУ

М.Јоветић

Хемија

Општа хемија за 1 разред

средње школе,ЗЗУ

С.Ђукић

Р.Николајевић

М.Шурјановић

Органска хемија

Органска хемија ,ЗЗУ

В.Павловић Р.Марковић

Хемија

Хемија за 3.разред графичке школе,ЗЗУ

С.Петровић

М. Максимовић

Хемија

Хемија за подручје рада ППХ,ЗЗУ

С.Грујић

Н.Мошорински

А.Јокић

М.Пешић

Општа и неорганска хемија

Општа и неорганска хемија

и неметали,ЗЗУ

Н. Рајић

Ђ. Стојаковић

Општа и неорганска хемија

Практикум из опште и

неорганске хемије,ЗЗУ

Љ.Лукић

Г. Исаковић

Општа и неорганска хемија

Општа и неорганска

хемија,практикум за  вежбе,ЗЗУ

Љ.Лукић

Г. Исаковић

М.Исаковић

Н.Тимотијевић

Општа и неорганска хемија

Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије

,ЗЗУ

Лија Стефан

Хемија

Збирка задатака из хемије за

1 и 2 разред,ЗЗУ

М.Шурјановић

Р.Николајевић

Органска хемија

Органска хемија са практикумом за вежбе

хемија и неметали ,ЗЗУ

А. Миловановић

В.Павловић

Аналитичка хемија

Аналитичка хемија за

подручје рада хемија и

неметали,ЗЗУ

М. Крајачевић

М. Игњатов

О. Младеновић

Аналитичка хемија

Практикум из аналитичке хемије са збирком

задатака,ЗЗУ

М. Крајачевић

М. Игњатов

О. Младеновић

Аналитичка хемија

Аналитичка хемија ,ЗЗУ

М.Јоветић

Физичка хемија

Физичка хемија ,ЗЗУ

Н. Наод

Физичка хемија

Практикум из физичке            хемије,ЗЗУ

Н. Наод

М. Узелац

Хемија

Хемија  за први разред гимназије свих смерова

Татјана Недељковић

Техничко цртање и

машински елементи

Техничко цртање са

машинским елементима,ЗЗУ

С.Драпић

Д. Гачић

Технолошке операције

Технолошке операције 1 и 2,ЗЗУ

Д.Ранковић

Технологија образовног

профила

Технологија штампе 1. и 2.

део,ЗЗУ

Г. Миловановић

Технологија образовног

профила

Технологија графичке

дораде 1. и 2. део, ЗЗУ

В. Константиновић

Основи графичке технике

Основи графичке

технике,ЗЗУ

В. Константиновић

А. Петровић

Технологија графичког                   материјала

Технологија графичког                      материјала за 2 разред , ЗЗУ

С. Јовановић

Д. Мијин

Р.Алексић

Технологија графичког                   материјала

Технологија графичког

материјала за 3. разред ,ЗЗУ

С. Јовановић

Предузетништво

Предузетништво ,Клет

Група аутора

Предузетништво

Предузетништво за 3 и 4 разред ,ЗЗУ

З.Сајферт

Д.Ђорђевић

Д.Ћоћкал

Загађивање и заштита

вода

Загађивање и заштита

вода,ЗЗУ

Ј. Барас

Загађивање и заштита

ваздуха

Загађивање и заштита

ваздуха,ЗЗУ

С. Шербула

Прерада и одлагање отпадних вода

Прерада и одлагање отпадних вода,ЗЗУ

Ј. Барас

Економика и организација

производње

Организација

производње,ЗЗУ

В. Милетић

Техника рада у лабораторији

Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за 1. и 2. разред

средње школе,ЗЗУ

Група аутора

Извори загађења животне средине

Извори загађења животне

средине, ЗЗУ

Група аутора

Испитивање тла, воде и            ваздуха

Испитивање тла, воде и            ваздуха,ЗЗУ

Група аутора

Испитивање тла, воде и            ваздуха

Практикум из испитивања

тла, воде и ваздуха,ЗЗУ

Група аутора

Загађивање и заштита тла

Загађивање и заштита тла,ЗЗУ

А. Дангић

М. Ристић

Машине , апарати и

операције

Машине , апарати и

Операције,ЗЗУ

С. Цвијовић и др.

Хемијска технологија

Неорганска хемијска

технологија,ЗЗУ

 

Љ. Костић Гвозденовић и др.

Хемијска технологија

Органска  хемијска

технологија,ЗЗУ

Љубица Врховец

Прерада и одлагање чврстог отпада

Прерада и одлагање чврстог отпада,ЗЗУ

М. Ристић

Ш. Ђармати

М. Вучковић

Ликовна култура

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе,ЗЗУ

 

В. Галовић

Б.Гостовић

Немачки језик

Schrite International 1,2,3,4-Deutsch als Fremdsprоche,Hueber Verlog

Klett

Група аутора

Немачки језик

Немачки језик за 1. – 4. разреда угоститељско туристичке школе 2. старни језик,ЗЗУ

 

И. Максимовић

М. Остојић Хрипач

Графичко обликовање и писмо

Графичко обликовање и писмо,ЗЗУ

 

С. Недељковић

М. Недељковић

Социологија

Социологија за 3. и 4. разред стручних школа и 4. Разред гимназије,ЗЗУ

М.Митровић

С.Петровић

Социологија

Социологија за 3.разред стручних школа и 4. Разред гимназије,ЗЗУ

Група аутора

Устав и права грађана

Устав и права грађана,ЗЗУ

С.Тадић

Устав и права грађана

Устав и права грађана за 3.разред стручних школаи 4.разред гимназије ,ЗЗУ

С.Булајић

С.Милић

Услуживање са практичном наставом

Услуживање са практичном наставом за 1. и 2. разред угоститељско туристичке школе,ЗЗУ

С. Давидовић

С. Нићетин

Основе услуживања

Услуживање са практичном наставом за 1. и 2. разред угоститељско туристичке школе,ЗЗУ

С. Давидовић

С. Нићетин

Услуживање са практичном наставом

Услуживање са практичном наставом за 3. и 4. разред,ЗЗУ

М. Красавчић

С. Нићетин

Услуживање

Услуживање за 1 разред –образовни профил конобар,ЗЗУ

И.Гвозден

Д.Комленац

Д.Ненадовић

Услуживање

Услуживање за 2.

разред –образовни профил конобар,ЗЗУ

И.Гвозден

Д.Комленац

Д.Ненадовић

Ђ.Ненадовић

М.Глиџић

Основе услуживања

Основе услуживања за 3. Разред образовни профил кувар и посластичар,ЗЗУ

М.Лончар

Н.Лонцовић

Исхрана људи

Наука о исхрани ,ЗЗУ

Б.Трбовић

М. Николић

С. Банковић Пауновић

Операције и мерење у пекарству

Операције и мерење у месарству

Машине и апарати са аутоматиком,ЗЗУ

С. Цвијовић и др.

Сировине у пекарству

Прехрамбена технологија за пекаре ,ЗЗУ

Група аутора

Филозофија

Филозофија за гимназије и стручне школе,ЗЗУ

М.Савић

В.Цветковић

Н.Цекић

Филозофија

Филозофија ,Нови логос

М.Радић Тадић

Филозофија

Филозофија, Клетт

М.Јеремић

Загађивање и заштита вода

Загађивање и заштита вода,ЗЗУ

Ј. Барас

Р. Петровић

Загађивање и заштита ваздуха

Загађивање и заштита ваздуха,ЗЗУ

С. Шербула

Прерада и одлагање отпадних вода

Прерада и одлагање отпадних вода,ЗЗУ

Ј. Барас

Економика и организација производње

Организација производње,ЗЗУ

В. Милетић

Економика и организација производње

Економика и организација предузећа за 2. разред угоститељско туристичких школа, ЗЗУ

Љ.Косар

Основи електротехнике и електронике

Основи електротехнике и електронике ,ЗЗУ

Ј. Николић

Н. Бабић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом 1.2. и 3. модул,ЗЗУ

М. Вукић

М. Портић

Куварство са практичном наставом

Основе куварства ,ЗЗУ

М. Вукић

М. Портић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом,ЗЗУ

М. Вукић

М. Портић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом,ЗЗУ

Р.Стојановић

Ј.Јокић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање за 1. разред,ЗЗУ

Група аутора

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање за 2. разред,ЗЗУ

Група аутора

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање за 3. разред,ЗЗУ

Група аутора

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање за 4. разред,ЗЗУ

Група аутора

Психологија

Психологија ,ЗЗУ

Б. Кузмановић

И. Штајнбергер

Финансијско пословање

Финансијско пословање,ЗЗУ

М.Милановић

Б.Милановић

Пословна коресподенција и комуникација

Савремена пословна коресподенција .ЗЗУ

Група аутора

Историја уметности

Историја уметности,ЗЗУ

В. Галовић

Маркетинг у туризму

Маркетинг у туризму,ЗЗУ

О. Бакић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Спољнотрговинско и девизно пословање ,ЗЗУ

М. Унковић

Право

Право за 3. и 4. разред економске школе,ЗЗУ

Н. Суботић Константиновић

Б. Мијатовић

Економика туризма

Економика туризма,ЗЗУ

К. Чачић

Основе туризма и угоститељства

Основе туризма и угоститељства ,ЗЗУ

Група аутора

Основи економије

Основи економије,ЗЗУ

Д. Богдановић

Г. Иванишевић

Основи економије

Пословна економија,ЗЗУ

Б.Ставрић

Б.Пауновић

П.Бојовић

Техника рада у лабораторији

Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за 1. и 2. разред средње школе,ЗЗУ

Група аутора

Познавање робе

Познавање робе за угоститељско туристичку школу,ЗЗУ

С.Калинић

М.Јовановић

Познавање робе

Познавање робе,ЗЗУ

Н.Милисављевић

Н.Марков

Хотелијерство

Хотелијерство,ЗЗУ

К. Чачић

М. Николић

Посластичарство

Посластичарство ,ЗЗУ

 

Група аутора

Посластичарство

Пекарство за посластичара,ЗЗУ

М.Јовановић

М.Вукић

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија за прехрамбеног техничара,ЗЗУ

Цвијановић

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија за пекаре,ЗЗУ

Калуђерски

Тошић

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија за месаре II , III разред ,ЗЗУ

Радомир Радовановић

Душан Чавошки

Верска настава

Православни катихизис за 1.2.3. и 4. разред средње школе,ЗЗУ

Епископ браничевски Игњатије Мидић

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање- водич за наставнике ,МПС

Група аутора

 

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину је усвојен на седници Наставничког већа Прехрамбено угоститељске школе у Чачку, која је одржана 28.8.2020. године.

                                                                                 Директор  школе

                                                                                                                        

мр Драгица Симовић